Co grozi za niezgłoszenie zmian w KRS w terminie?

Z zakładaniem firmy wiąże się obowiązek dopełnienia pewnych formalności. Niektóre formy działalności podlegają wpisowi do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Jest to drugi obok Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) najbardziej znany spis podmiotów gospodarczych i innych organizacji. W myśl ustawy o KRS podmioty są zobowiązane do zgłoszenia wniosku o wpisie do rejestru w 7-dniowym terminie licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające dokonanie wpisu. Niezgłoszenie zmian do KRS w wymaganym terminie niesie za sobą pewne konsekwencje. Jakie? Piszemy o tym w dzisiejszym artykule.

Czym jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem rejestru publicznego, w którym przechowywane są dane na temat zarejestrowanych w nim podmiotów. To scentralizowana, informatyczna baza danych utworzona w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działająca od dnia 1 stycznia 2001 r. Jej podstawową funkcją jest gromadzenie i udzielanie informacji na temat podmiotów znajdujących się w bazie. Zadaniem KRS jest powszechne zapewnienie szybkiego i niezawodnego dostępu do danych o statusie prawnym zarejestrowanych podmiotów, ich sytuacji finansowej oraz przyjętym sposobie ich reprezentowania.

Krajowy Rejestr Sądowy zawiera również inne informacje o przedsiębiorcach, m.in. informacje o zaległościach wobec ZUS, informacje o zaległościach podatkowych i celnych oraz informacje o wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Dane na temat każdego podmiotu wpisanego do KRS są jawne, co oznacza, że prawo do ich przeglądania ma każdy zainteresowany. Dostęp do informacji z KRS w siedzibie właściwego sądu bez konieczności wykazywania własnego interesu prawnego ma każdy obywatel Polski, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dodatkowym ułatwieniem dla zainteresowanych jest możliwość przeglądania informacji z KRS za pomocą Internetu. Baza danych KRS składa się z trzech oddzielnych rejestrów. W ramach KRS wyróżniamy rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych, a od grudnia 2020 r. również rejestr dłużników niewypłacalnych. Dla każdego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące m.in. dokumenty stanowiące podstawę wpisu, a także wzory podpisów osób posiadających upoważnienie do reprezentowania tych podmiotów.

Jak włożyć wniosek do KRS

Obowiązek złożenia wniosku do KRS spoczywa na spółce reprezentowanej przez aktualny zarząd, ewentualnie umocowanego pełnomocnika. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Od dnia 1 lipca 2021 r. do składania wniosków do KRS służy Portal Rejestrów Sądowych dostępny pod adresem prs.ms.gov.pl.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia zmian do KRS w terminie?

Przyjmuje się, że dane na temat przedsiębiorcy widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Za nieaktualne informacje w KRS ustawodawca przewidział pewne sankcje. Dotyczy to zarówno pierwszego wpisu, jak i zmiany danych ujawnionych w rejestrze. Konsekwencją niezgłoszenia zmian do KRS w terminie zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym może być wszczęcie przez sąd rejestrowy tzw. „postępowania przymuszającego”, z możliwością nałożenia kary grzywny, nawet wielokrotnie.

W przypadku, gdy w rejestrze nadal widnieje zapis niezgodny ze stanem rzeczywistym, wpis może zostać wykreślony z urzędu przez Sąd Rejestrowy. Ponadto, jeżeli niezgłoszenie zmian wymaganych w ustawowym terminie spowodowało krzywdę u osoby trzeciej, podmiot zobowiązany do dokonania wpisu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda nastąpiła w wyniku działania siły wyższej. Podmiot ponosi również odpowiedzialność za zgłoszenie do rejestru nieprawdziwych danych.

Za merytoryczne wsparcie dziękujemy KKRP.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *