Bezpieczeństwo w zakładzie pracy – 10 sposobów na jego zapewnienie

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

1. Odpowiednia organizacja pracy i przestrzeganie zasad BHP

Obowiązki pracodawcy, jeśli chodzi o zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, reguluje Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Kluczową kwestią jest właściwa organizacja stanowisk pracy i eliminacja (lub minimalizacja) potencjalnych zagrożeń. Ponadto pracownicy powinni być zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Znaki bezpieczeństwa

Ponieważ nie zawsze możliwe jest wyeliminowanie wszystkich zagrożeń, pracodawca powinien zadbać o odpowiednie oznakowanie zakładu pracy. W tym celu stosuje się znaki BHP (ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne) spełniające wymagania normy PN-EN ISO 7010:2012.

Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone w widocznym miejscu, w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia lub przy wejściu na teren, gdzie występuje zagrożenie. Najłatwiej jest zainwestować w produkty na folii samoprzylepnej: https://www.znakowo.pl/znaki-bezpieczenstwa/, które umożliwiają łatwy montaż.

3. Znaki ewakuacyjne

Bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa jest również oznakowanie dróg ewakuacyjnych. W sytuacji zagrożenia odpowiednio rozmieszczone znaki ułatwiają orientację i pozwalają szybko wydostać się z budynku lub przedostać do bezpiecznej strefy. W Polsce obowiązują dwie równoległe normy dla znaków ewakuacyjnych – PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-N-01256-02:1992. Wyposażając teren zakładu pracy w znaki ewakuacyjne, należy zadbać o to, by oznakowanie było spójne i nie wzbudzało wątpliwości.

4. Znaki ochrony ppoż.

Znaki ochrony przeciwpożarowej pomagają szybko zlokalizować sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczej. Obecnie normą obowiązującą dla oznakowania ppoż. jest PN-EN ISO 7010:2012, która zastąpiła normę PN-92/N-01256/01. Nie oznacza to jednak konieczności wymiany wszystkich znaków na nowe. Stare znaki, które otrzymały certyfikat, nie tracą ważności. Oznakowanie można wymieniać sukcesywnie, np. przy okresowej wymianie wyeksploatowanych tabliczek.

5. Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśnicy pozwala zwalczyć ogień w zarodku. Na rynku dostępne są różne rodzaje gaśnic (np. proszkowe, pianowe, śniegowe, wodne), które służą do gaszenia różnych klas pożarów. Dobór sprzętu gaśniczego powinien być uzależniony od specyfiki zakładu pracy i możliwych zagrożeń. Gaśnice powinny znajdować się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach.

6. Apteczki pierwszej pomocy

W każdym miejscu pracy muszą znajdować się apteczki pierwszej pomocy. Ich liczbę i usytuowanie ustala się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając przy tym potencjalne zagrożenia.

Apteczka zakładowa powinna być odpowiednio oznakowana i łatwo dostępna – tak aby w razie wypadku można było bez problemu z niej skorzystać.

7. Instrukcje BHP

Zgodnie z przepisami pracodawca ma udostępnić pracownikom aktualne instrukcje BHP dotyczące stosowania w zakładzie pracy procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

8. Bezpieczny pracownik – szkolenia BHP

Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy, jeśli do jej wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji, odpowiednich umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów BHP.

Pracodawca ma nie tylko obowiązek zapewnić pracownikowi przeszkolenie z zakresu zasad BHP przed dopuszczeniem go do pracy na danym stanowisku, ale powinien również przeprowadzać okresowe szkolenia BHP.

9. Profilaktyczna ochrona zdrowia

W trosce o bezpieczeństwo osób zatrudnionych pracodawca powinien dokonywać oceny ryzyka zawodowego i stosować niezbędne środki zmniejszające to ryzyko, a także zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom, które mogą powstać na skutek wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni być poinformowani o tym, jakie ryzyko wiąże się z wykonywaną pracą, oraz jakie są zasady ochrony przed zagrożeniami.

10. Środki ochrony indywidualnej

Jeżeli zagrożeń, które występują w miejscu pracy, nie da się wyeliminować poprzez stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej. Ważne, by były odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *