różnice między wup i pup

Powiatowy, a wojewódzki urząd pracy – co należy do ich kompetencji?

Zacznijmy od tego czym tak właściwie jest urząd pracy. Jest to instytucja, która zajmuje się w szczególności badaniem rynku pracy. Zajmuje się również pośrednictwem dla osób szukających pracy oraz udziela informacji osobom, które są bezrobotne.W Polsce funkcjonują powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Nie są one jednak ze sobą powiązane pod względem podległości i realizują odmienny zakres zadań.

Zadania wojewódzkich urzędów pracy

Na początku na tapetę weźmy Wojewódzki Urząd Pracy. Pełni on przede wszystkim funkcję tak zwanej instytucji właściwej w ramach koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych. Zajmuje się również rozpatrywaniem wniosków osób bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń takich jak na przykład dokument PD U1, który potwierdza zatrudnienie, ubezpieczenie lub pracę na własny rachunek za granicą. Możemy również uzyskać tam taki dokument jak PD U2(uprzednio zaświadczenie zdobywamy w Powiatowym Urzędzie Pracy), którego celem jest przyznanie prawa do pobierania zasiłku, jeśli wcześniej osoba ta pracowała za granicą i wróciła do swojego kraju w celu poszukiwania pracy. Zasiłek ten można na specjalnych warunkach otrzymywać przez okres 6 miesięcy, jednak najczęściej są to 3 miesiące. Jednak zadaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest nie tylko przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o powyższe zaświadczenia, ale i również realizacja zadań wynikających z tych dokumentów oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia (mowa tutaj już tylko o dokumencie PD U1). Ponad te wszystkie funkcje wymienione powyżej do obowiązków pracowników tego urzędu należy prowadzenie korespondencji z zagranicznymi instytucjami właściwymi na dokumentach z serii SED w zakresie potwierdzania okresu zatrudnienia, ubezpieczenia, czy też pracy na własny rachunek.

Zadania powiatowych urzędów pracy

Drugim z rozpatrywanych urzędów jest Powiatowy Urząd Pracy, który pomimo tego, iż ma mniejszy obszar działania, również posiada wiele zadań do wypełnienia. Wiele z rzeczy, które leżą w kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy jest nam potem potrzebnych przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Powiatowy Urząd Pracy wydaje między innymi zaświadczenia dla osób, które są bezrobotne i, które chcą zwrócić się do instytucji właściwej o wydanie dokumentu PD U2- pisałam o tym już w powyższym akapicie. Jeśli jesteśmy już przy tym dokumencie to warto też wspomnieć o kolejnym zadaniu tego urzędu,a mianowicie o tym, że rejestruje się w nim osoby poszukujące pracy na podstawie powyższego dokumentu. Wspomnieć również musimy o realizacji decyzji, które uprzednio zostały wydane przez instytucję właściwą. Mowa tutaj na przykład o wypłacie zasiłku dla osób bezrobotnych, który został ustalony na podstawie zsumowanych okresów uwzględnionych, ewentualnie na podstawie dokumentu PD U1 oraz dokumentu SED U002. Powiatowy Urząd Pracy jest w ciągłym kontakcie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, gdyż rejestruje on osoby bezrobotne i wydaje zaświadczenia o tej rejestracji,a następnie przekazuje dokumentację do instytucji właściwiej. Informuje on jednak ten urząd również o utracie statusu osoby bezrobotnej. Dzieje się tak tylko jednak, jeżeli strata ta nastąpi przed wydaniem przez marszałka województwa decyzji administracyjnej. Listę wszystkich urzędów pracy w Polsce znajdziecie na łamach portalu rynku pracy urzadpracy.eu.

Przeczytaj również: