ile jest urzędów pracy w Polsce?

Ile jest urzędów pracy w Polsce?

Urzędy pracy w Polsce dzielą się na wojewódzkie oraz powiatowe urzędy pracy. Są to przede wszystkim instytucje które wykonują zadania im powierzone na mocy ustawy m.in. zajmują się udzielaniem informacji dotyczącym pracy bezrobotnym, analizą rynku pracy oraz analizą jego funkcjonowania, prowadzą także ewidencję bezrobotnych, ich zadania to także aktywizacja bezrobotnych oraz pośrednictwo pracy. Pierwsze instytucje które dały początek dzisiejszym urzędom pracy w Polsce pojawiły się w 1919 roku.

Urzędy wojewódzkie i powiatowe: czym się różnią?

W Polsce działają 2 rodzaje urzędów pracy: wojewódzkie oraz powiatowe. Co ważne, każde z nich mają inny zakres zadań, nie są powiązane ze sobą pod względem podległości i zależności. Urzędy wojewódzkie działają w ramach danego województwa i swoje zadania wykonują z ramienia Marszałka danego województwa. W Polsce powstało 16 wojewódzkich urzędów pracy.

Powiatowy urzędów pracy jest zdecydowanie więcej, na dzień dzisiejszy funkcjonuje 340 powiatowych urzędów pracy, które swoje siedziby mają w mieście powiatowym. Dodatkowo w ramach działania danego powiatowego urzędu pracy w pozostałych miastach należących do danego powiatu mogą działać ich filie. Łącznie powiatowe urzędy pracy zajmują się obsługą 379 powiatów.

Na podstawie jakich przepisów działają urzędy pracy w Polsce?

Procedury powstawania funkcjonowania oraz działania urzędów pracy zostały uregulowane w kilku ustawach oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustaw. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. Kwestię organizacji urzędów reguluje także ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Najważniejsze rozporządzenie dotyczące tych dwóch rodzajów instytucji zostało wydane przez MPPiS 30 grudnia 1998 r. i dotyczy dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej. Należy pamiętać, że rozporządzenia wydawane są na podstawie ustawy oraz w granicach wskazanych przez ustawę do uregulowania.  Ostatnimi podstawami prawnymi  regulującymi istnienie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy są ich wewnętrzne statuty oraz regulaminy. Nie mogą być one mniej korzystne od rozporządzeń oraz ustaw.

Zadania urzędów pracy w Polsce

Jak wiadomo, każdy z urzędów (wojewódzki i powiatowy) mają określone zadania które powinny wykonywać. Powiatowe urzędy pracy koordynują politykę rynku pracy na szczeblu powiatowym, wojewódzkie na szczeblu województwa. Model który ma tu zastosowanie to model zdecentralizowany, natomiast to na szczeblu krajowym określana jest ogólna polityka oraz cele rynku pracy – zajmuje się tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystkie urzędy pracy znajdziecie w spisie urzędów pracy w Polsce znajdującym się na naszym portalu.