ministerstwo finansów

Ulgi podatkowe 2019 – Sprawdź co Ci przysługuje

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może skorzystać z poniższych ulg w roku podatkowy.

Ulga z tytułu wychowania dzieci

Przysługuje podatnikowi, który uzyskujące dochody opodatkowane na zasadach ogólnych oraz wykonywał władze rodzicielską, pełnił funkcje opiekuna prawnego lub funkcje rodziny zastępczej.

Kwota jaka przysługuje za dany rok:

– na pierwsze i drugie dziecko – 1 112,04 zł (na każde dziecko)

– na trzecie dziecko – 2 000,04 zł

– na czwarte i każde kolejne dziecko – 2 700,00 zł (na każde dziecko)

Trzeba mieć na uwadze aby dochód mieścił się w określonych limitach.

Ulga rehabilitacyjna

Dotyczy wszystkich wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Między innymi: wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, odpłatność na turnusie rehabilitacyjnym lub pobyt na leczeniu w uzdrowisku, opłacenie przewozów osób niewidomych i posiadających niepełnosprawność ruchową (z odpowiednią grupą inwalidzką), utrzymanie psa asystującego, leki przepisane przez lekarza specjalistę, jeśli w danym miesiącu przekroczono 100 zł (odliczyć można nadwyżkę ponad wyznaczoną kwotę).

Pod warunkiem, że te wydatki nie zostały sfinansowane z innych źródeł publicznych lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ulga na internet

Można skorzystać w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Dotyczy korzystania z internetu. Ulga jest limitowana, w roku podatkowym nie można odliczyć więcej niż 760 zł, oczywiście pod warunkiem posiadania dokumentów stwierdzających ich poniesienie przez podatnika.

Darowizna – jak odliczyć od podatku?

Darowizny przekazane na działalność pożytku publicznego, na krwiodawstwo, na cele kultu religijnego, na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych oraz na kształcenie zawodowe, podlegają odliczeniu w wysokości 6% dochodu w roku podatkowym, pod warunkiem należytego udokumentowania przekazanej darowizny.

Zobacz też: Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP)

Dodatkowo od podstawy opodatkowania można odliczyć wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), limit wpłat w 2018 roku wyniósł 5 331,60 zł. A także w przypadku osób, które mają obowiązek podatkowy w Polsce, a otrzymały przychody z zagranicy mogą pomniejszyć wysokość podatku tzw. metodą wyłączenia z progresji.

Zobacz też: